351

نگرانی دائم ممنوع

انجیل متی ۶: ۲۵

بنابراین به شما می‌گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است‌.

(بیشتر…)