356

پیغام آخور

غلاطیان ۴: ۱ – ۷

۱ مقصود من این است: تا زمانی که وارث صغیر است اگر چه مالک همۀ دارایی پدر خود باشد با یک غلام فرقی ندارد ۲ و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیم‌ها به سر خواهد برد‌.

(بیشتر…)