36

ابزار منتخب خداوند برای شکل دادن ما

رومیان ۱۲: ۱ – ۵

۱ ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا، التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست . شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. ۲ رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید،

(بیشتر…)