37

خداوند به جای ما عمل می کند

اشعیا ۶۴ : ۱ – ۴

۱ ای‌ كاش‌ آسمانها را می‌شكافتی‌ و پایین‌ می‌آمدی‌! حضور تو كوهها را می‌جنبانید ۲ و آنها را مانند آبی‌ كه‌ بر روی‌ آتش‌ بجوش‌ می‌آید، می‌لرزانید. ای‌ كاش‌ می‌آمدی‌ و قدرت‌ خود را به‌ دشمنانت‌ نشان‌ می‌دادی‌ و حضور تو آنها را به‌ لرزه‌ می‌انداخت‌. ۳زمانی‌ تو این‌ كار را كردی‌؛ هنگامی‌ كه‌ انتظار آن‌ را نداشتیم‌

(بیشتر…)