374

بنای خود

دوست عزیز من، زمان هایی در زندگی شما خواهند بود که خود را ضعیف احساس خواهید نمود.

زمانهأیی در زندگی شما خواهند بود که خود را کاملاً نا توان و درمانده برای روبرویی با آینده خود و غلبه بر مشکلاتِ آن می‌‌یابید.

(بیشتر…)