38

حق تقدم دادن به خواست خداوند

مراثی ارمیا ۳: ۲۴ – ۲۶

۲۴ به‌ خود می‌گویم‌: من‌ فقط‌ خداوند را دارم‌، پس‌ به‌ او امید خواهم‌ بست‌ ۲ خداوند برای‌ كسانی‌ كه‌ به‌ او توكل‌ دارند و او را می‌طلبند نیكوست‌. ۲۶ پس‌ خوبست‌ كه‌ چشم‌ امیدمان‌ به‌ او باشد و با صبر منتظر باشیم‌ تا خداوند ما را نجات‌ دهد.

(بیشتر…)