39

در جستجوی کمال و کامل شدن

یوحنا ۴: ۷ – ۳۰

۷ عیسی از رنج سفر خسته و از گرمای آفتاب تشنه ، کنار چاه نشست . ۸ ظهر بود و شاگردان او برای خرید خوراک به ده رفته بودند. در همین وقت ، یکی از زنان سامری سر چاه آمد تا آب بکشد. عیسی از او آب خواست .

(بیشتر…)