396

قیامِ الهام بخشِ عیسی مسیح از مردگان

انجیل لوقا ۲۴: ۱ – ۹

۱ در روز اول هفته (یکشنبه) صبح خیلی زود سر قبر آمدند و حنوطی را که تهیه کرده بودند، با خود آوردند‌. ۲ آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلطانیده شده ۳ و وقتی به داخل رفتند، از جسد عیسی اثری نبود‌.

(بیشتر…)