40

کمال خداوند در ما

افسسیان ۳: ۱۴ – ۲۱

۱۴ بنابراین ، وقتی به حکمت و عظمت نقشه خدا فکر می کنم ، به زانو درمی آیم و به درگاه خدایی که پدر این خانواده الهی است دعا می کنم ، ۱۵ خانواده ای که بعضی از اعضای آن در آسمان و بعضی دیگر هنوز بر روی زمین هستند. ۱۶ من از او می خواهم تا بسبب کرامت بی حد خود، باطن شما را با روح

(بیشتر…)