401

خداوند، یگانه محافظ، حامی و نگهدار ماست! قسمت اول

مزمور ۱۲۱: ۱ – ۳

خداوند پشتیبان ماست

۱ با چشمان خود به سوی کوه‌ها نگاه می‌کنم! از کجا برای من کمک خواهد رسید؟   ۲ کمک من از جانب خداوندی است، که آسمان و زمین را آفرید.   ۳ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است.

(بیشتر…)