402

خداوند، یگانه محافظ، حامی و نگهدار ماست! -قسمت دوم

مزمور ۱۲۱: ۳ – ۸

۳ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است.   ۴ او حافظ و نگهبان اسرائیل است و هرگز نمی‌خوابد.   ۵ خداوند نگهبان توست، او در کنار توست و از تو پشتیبانی می‌کند.   ۶ آفتاب در روز تو را اذیّت نخواهد کرد و مهتاب نیز در شب.

(بیشتر…)