41

خطر اغوای خوشی های زود گذر

پیدایش ۲۵: ۲۹ – ۳۴

۲۹ روزی‌ یعقوب‌ مشغول‌ پختن‌ آش‌ بود كه‌ عیسو خسته‌ و گرسنه‌ از شكار برگشت‌. ۳۰ عیسو گفت‌: «برادر، از شدت‌ گرسنـگی‌ رمقی‌ در من‌ نمانده‌ است‌، كمی‌ از آن‌ آش‌ سرخ‌ به‌ من‌ بده‌.» (به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ كه‌ عیسو را ادوم‌ نیز می‌نامند).

(بیشتر…)