414

مهمترین موضوع زندگی

ما گناهکاریم و به نجات احتیاج داریم!، ما گناهکاریم و احتیاج به صالح شدن در چشم خداوند را داریم! عزیزان، این گفته موضوع اصلی زندگی ماست. به طور کلی – هر انسانی دور راه برای حل این بزرگترین مشکلِ خود در پیش دارد.

(بیشتر…)