42

روح القدس یک کامل مطلق

انجیل لوقا ۲۴: ۳۶ – ۴۹

۳۶ در همانحال که گرم گفتگو بودند، ناگهان عیسی در میانشان ایستاد و سلام کرد. ۳۷ اما همه وحشت کردند، چون تصور کردند که روح می بینند! ۳۸ عیسی فرمود: “چرا وحشت کرده اید؟ چرا شک دارید و نمی خواهید باور کنید که خودم هستم !

(بیشتر…)