420

شناختِ صحیحِ عیسی مسیح

انجیل متی ۱۶: ۱۳ – ۱۷

۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید: «به نظر مردم پسر انسان کیست‌‌؟»   ۱۴ آنها جواب دادند: «بعضی‌ها می‌گویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای می‌گویند: الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است»   ۱۵ عیسی پرسید: «شما مرا کی می‌دانید‌‌؟»   ۱۶ شمعون پطرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی‌‌.»   ۱۷ آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است‌. آمین!

(بیشتر…)