425

زندگی پاک بوسیلهٔ روحِ خدا – قسمتِ چهارم

عزیزانِ شنونده، در این برنامه، که قسمتِ چهارم از سری مطالعاتِ ما در کلامِ خدا – تحتِ عنوان، “زندگی پاک بوسیلهٔ روحِ خدا” می‌‌باشه، به صحبتمان در موردِ شادی پایدار و واقعی ادامه می‌‌دهم.

(بیشتر…)