426

زندگی پاک بوسیلهٔ روحِ خدا – قسمتِ پنجم

شنوندگانِ عزیز، با عرضِ سلام و این امید که در فیض و آرامش خداوند بسر می‌‌برید. در این برنامه، به مطالعهٔ خود در کلامِ خدا تحتِ عنوانِ ، “زندگی پاک بوسیلهٔ روحِ خدا” ادامه می‌‌دهم. این قسمتِ پنجم، از سری مطالعاتِ ما در مورد شناختِ این مبحث می‌‌باشد.

(بیشتر…)