429

لنگرِ مطمئنِ ما در طوفان‌های زندگی

آیاتِ کلیدی: عبرانیان ۶: ۱۷ – ۲۰

۱۷ همچنین خدا وقتی می‌خواست صریحتر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است آن را با سوگند تأیید فرمود‌.   ۱۸ پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر (یعنی وعده و سوگند خدا) وجود دارد که محال است خدا در آنها دروغ بگوید‌.

(بیشتر…)