430

تجربه‌های دشوارِ زندگی ما از دیدگاهِ کلامِ خدا

آیاتِ کلیدی: مزمور ۱۲۳: ۱ – ۶

۱ خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.   ۲ در چمنزارهای سرسبز مرا می‌خواباند. در کنار آبهای آرام مرا رهبری می‌کند.   ۳ جان تازه‌ای به من می‌بخشد و به خاطر نام خود، مرا به راه راست هدایت می‌نماید.

(بیشتر…)