431

تباهی سرکشی از خداوند

آیاتِ کلیدی: ۱سموئیل ۱۵: ۱ – ۲۸

عزیزان، خداوند همیشه بهترین‌هایش را برای ما منظور دارد! اوامرِ الهی خداوند به ما، فقط برای منفعت و کمک به ما هستند! اوامرِ الهی خداوند به ما، برای دور نگاه داشتنِ ما از لذت‌های پاکِ زندگی نیستند!

(بیشتر…)