433

هدفِ خداوند در شکستگی‌های ما

آیاتِ کلیدی: ۲قرنتیان ۱۲: ۶ – ۱۰

۶ اگر بخواهم به خود ببالم مثل یک احمق سخن نخواهم گفت، زیرا هر چه بگویم عین حقیقت است‌. اما، چنین کاری نخواهم کرد، مبادا کسی بیش از آنچه در من می‌بیند یا از من می‌شنود برای من ارزش قائل شود‌.

(بیشتر…)