437

واکنشِ صحیحِ یک ایماندار به عیسی مسیح در مقابل بی‌ وفأیی دیگران

آیاتِ کلیدی: ۲تیموتائوس ۴: ۹ – ۱۸

۹ سعی کن که هر چه زودتر پیش من بیایی،   ۱۰ زیرا «دیماس» به خاطر عشقی که به این دنیا دارد مرا ترک کرده و به تسالونیکی رفته و «کریسکیس» به غلاطیه و «تیطُس» به دلماطیه رفته است‌.   ۱۱ تنها «لوقا» با من است‌. «مرقس» را بردار و با خود بیاور، چون برای

(بیشتر…)