441

بخشیدن یا گله کردن

آیاتِ کلیدی این مطالعه در کلامِ خدا در؛ کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۷ می‌‌باشند.

۱۲- حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است ، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان ، فروتن ، ملایم و بردبار باشید؛ ۱۳- و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید. از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده است ؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید. ۱۴- مهم تر از همه ، بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است .

(بیشتر…)