445

برکتِ انتظار برای شنیدن از خداوند

آیهٔ کلیدی؛ ارمیا ۲۹: ۱۱

 ۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهـم به شمـا امید و آینـده خوبی ببخشم. آمین!

دوستِ خوبِ من،اگر شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید، حال خداوند شما را به فرزند خواندگی برگزیده و پدرِ آسمانی شماست!

(بیشتر…)