447

اشتیاق شناخت عیسیِ مسیح

عزیزان، در شروعِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، تحتِ عنوانِ ؛ “اشتیاقِ شناختِ عیسی مسیح”، آیاتِ ۳ تا ۱۱ در فیلیپیان فصلِ سوم را با هم مرور می‌‌کنیم.

۳ ما با قطع کردن قسمتی از بدن خود، فرزند خدا نمی شویم ، بلکه با پرستش خدا بوسیله روح او. ختنه واقعی همین است . ما مسیحیان به آن فداکاری که عیسی مسیح در راه ما کرده است افتخار می کنیم و تصدیق می نماییم که با توانایی ها و امتیازات انسانی خود، قادر به نجات خود نیستیم .

(بیشتر…)