451

بخشش یا گله

آیاتِ کلیدی این تعلیم :کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۷

عزیزان، برای مردم جامعه‌های ما، بیان “من بی‌ تقصیرم و از هر اشتباه و خطأیی مبرا”، به صورت عادتی در آمده. من مقصر نیستم – من از هر خطا و اشتباهی مبرا هستم، ورد زبان بسیاری از مردمی است که در برخوردها و روابط اجتماعی خود از اونها می‌‌شنویم.

برای رد قبول مسئولیت نتایج اعمال و گفتار خودمون، بسیاری از مردم؛ اشخاص دیگر را مورد سرزنش و ملامت قرار می‌‌دند.

(بیشتر…)