453

چگونه باید گناهانمان را به خداوند “اعتراف” کنیم؟

مزمورِ ۵۱: ۱۷

دوستِ خوبِ من، برای پاسخِ صحیح و کتاب مقدسی به این سوال، ما باید توسطِ علمِ زبان شناسی، ریشهٔ کلمهٔ “اعتراف” را به خوبی بشناسیم.

مترادف و ریشهٔ کلمه‌ای که ما در زبانِ فارسی به نامِ اعتراف” می‌‌شناسیم، در زبانِ یونانی “هومولوژی” هست

(بیشتر…)