454

بازگشت به سوی خداوند

زکریا ۱: ۳ ولی اینک به شما می‌گویم که اگر بسوی من بازگشت کنید، من هم بسوی شما باز می‌گردم. آمین!

دوستِ خوبِ من، وقتی ما فروتن بشیم و از صمیمِ قلب به سوی خداوند برگردیم، او که خداوندِ وفاداریست، تمامی مسئولیت باز گشتِ ما به سوی خود را بر عهده میگیره

خداوند، پس از بازگشتِ فروتنانهٔ ما به سوی او، متضمنِ مبدل شدنِ ما به اون شخصی خواهد شد که برای آن منظور ما را آفریده.

(بیشتر…)