455

افکارِ مسیحی

دوستِ خوبِ من، چیز‌های بسیاری وجود دارند که متاسفانه ما میزانِ اهمیتِ اونها را در زندگیمون دستِ کم می‌‌گیریم.

چیز‌های بسیار با اهمیتی هستند که ما یا اصلا بهشون توجهی نداریم، یا که توجهٔ کم و ناکافی داریم.

یکی از شاخص‌ترین و مقدم‌ترین چیزهایی که ما یا اصلا بهش توجهی نداریم یا که کم به اون توجه می‌‌کنیم، کیفیتِ افکارمون” هستند.

(بیشتر…)