457

راهِ حلِ مسیحی وقتی ما مایوس و نا امید هستیم

دوستِ خوبِ من، آیا شما امروز، از همه چیز و همه کس؛ “نا امید” هستید؟ آیا شما امروز از همه چیز و همه کس؛ “مایوس و سر خرده” هستید؟آیا شما امروز، خودتون را “انسانی شکست خرده و بی‌ عرضه‌ای قلمداد می‌‌کنید؟

آیا شما امروز، “کاملا دلسرد از همه چیز و همه کس هستید و هیچ اشتیاقی برای شروعِ فعالیتی ندارید؟“دوستِ خوبِ من،

(بیشتر…)