458

رهأیی از احساسِ تنهایی به روشِ مسیحی

دوستِ خوبِ من، قبل از شروع این مطالعه در کلامِ خدا باید دو نکته را خوب بفهمیم و اونها را از هم تفکیک بدیم. نکتهٔ اول اینه که؛ “احساسِ تنهأیی”، یک وضعیت یا حالتِ فکری برای هر انسان هست.

دلیلِ احساسِ تنهأیی هر انسانی، حتما به “مکانِ فیزیکی” و یا “جا و مکانی” که او قرار داره مرتبط نیست

(بیشتر…)