459

بخشش به روشِ عیسی مسیح

انجیلِ متی ۱۸: ۲۱ – ۲۲

دوستِ خوبِ من، پطرس یکی از شاگردانِ عیسی مسیح، روزی از وی سوالِ بسیار مهمی پرسید.

مطمئنم که سوالِ پطرس از عیسیِ مسیح، امروز هم پس از گذشتِ بیش از دو هزار سال، هر از گاهی به ذهنِ ما خطور می‌‌کنه.

(بیشتر…)