46

صلیب – جایی که غضب و محبت خداوند با هم ملاقات نمودند

رومیان ۳: ۲۳ – ۲۶

۲۳ زیرا همه گناه کرده اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده است . ۲۴ اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم ، خدا ما را کاملا “بی گناه “ به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خـود بطور رایگان گناهان ما را برداشته است . ۲۵ خدا عیسی مسیح را فرستاد

(بیشتر…)