462

تنها چارهٔ غلبه بر فساد در جامعه‌ها

دوستِ خوبِ من، تنها چارهٔ غلبه بر فساد در جامعه‌های دنیای امروزهٔ ما، عوض شدنِ افکار و نو شدنِ قلب انسانهای هر جامعه است!

فسادِ موجود در هر جامعه، از قلبِ انسانهای اون جامعه سر چشمه میگیره.

(بیشتر…)