463

چرا در دنیای ما پیوسته جنگ هست؟

دوستِ خوبِ من، ما عدمِ توافق، ستیز و کشمکشِ فردی بین انسانها را، اختلافِ نظر یا تناقض می‌‌نامیم.

اما عدمِ توافق، ستیز و کشمکش بین کشورها را “جنگ” می‌‌نامیم.

پس در واقع “جنگ”، همون عدمِ توافق، ستیز و کشمکشه  – ولی‌ بین افراد دو یا چند کشورِ مختلف با درگیری میلیونها انسان

(بیشتر…)