465

آیا هیچ راهی برای پیشگیری از اضطراب و نگرانی وجود دارد؟

دوستِ خوبِ من، اضطراب و نگرانی مبارزاتی هستند که در میدانِ جنگِ مغزِ ما، با حضورِ افکارِ ما بوجود می‌‌یاند.

برای پیشگیری از اضطراب و نگرانی، ما باید به طورِ صحیح و درست فکر کنیم!

(بیشتر…)