469

خطراتِ بد زبانی

دوستِ خوبِ من، به یک قلعه یا یک شهرِ قدیمی که اجازه میده تا دیوارهای اطرافش ناگهان فرو بریزند کمی فکر کنید.

یک چنین قلعه یا شهری، دیگه برای دفاعِ از خودش، محافظی نداره و بسیار آسیب پذیره.

این توصیفی هست از اونچه که در کلامِ خدا، در کتابِ امثال ۲۵: ۲۸ میخوانیم.

(بیشتر…)