47

پیروزی ما بر شیطان چگونه حاصل شد گذر

عبرانیان ۵: ۱۱ – ۱۴

۱۱ درباره این کاهن اعظم ، سخن بسیار است ، اما گویا دشوار بتوان آنها را برای شما تشریح کرد، زیرا درک روحانی تان کند شده است . ۱۲ مدتی طولانی است که شما مسیحی هستید، و اکنون باید معلم دیگران شده باشید؛ اما چنان در ایمان عقب مانده اید که نیاز دارید کسی از سر نو،

(بیشتر…)