472

کیفیتِ شنوأیی روحانی ما

کیفیتِ شنوأیی روحانی ما

دوستِ خوبِ من، آیا شما از کیفیتِ شنوأیی روحانی خودتون رضایت دارید؟

منظورِ من از کیفیتِ شنوأیی روحانی اینه که؛ “آیا شما اطمینان دارید که خداوند مشتاقه تا با شما صحبت کنه؟

(بیشتر…)