474

از نوح چه درسی می‌‌آموزیم؟

پیدایش ۶: ۲۲

افسسیان ۲: ۸ – ۹

دوستِ خوبِ من، زمانی که نوح مصمم شد تا بنا به خواستهٔ خداوند از او کشتی ای بسازه، هیچ نشانه‌ای از این که توفان و ریزشِ شدیدِ باران بوقوع خواهد پیوست دیده نمی شد.

(بیشتر…)