476

شناختِ صحیح از فروتنی مسیحی و اهمیتِ آن

دوستِ خوبِ من، برای انجامِ هر کاری و رسیدن به هر هدفی در طولِ زندگی، ما معمولاً با دقتِ خاص به بررسی و محاسبهٔ هر قدم خودمون در راهِ رسیدن به اون هدفمون می‌‌پردازیم.

بررسی و محاسبهٔ دقیق برای رسیدن به هدفِ خاصمون در تمامی زمینه‌های زندگیمون، بسیار ضروریه!

(بیشتر…)