477

چرا ما به خدا نیاز مندیم؟

دوستِ خوبِ من، در طولِ مدتی که خداوند و منجی ما عیسی مسیح بر روی این کرهٔ زمین زندگی می‌‌کرد، با روش‌های زندگی و نحوهٔ رفتارِ مردم جامعهٔ خود هماهنگ و سازگار نبود.

اگر چه عیسی مسیح تمامی قوانین و اصولِ واقعی خداوند را کاملا و دقیقا اطاعت و اجرا می‌‌نمود، اما او با رهبرانِ مذهبی قومِ یهود هیچگونه سازش و سازگاری نداشت.

(بیشتر…)