479

شناختِ صحیح از عطایای روحانی

دوستِ خوبِ من، حتما شما هم این تجربه را داشته اید که ببینید عزیزانِ بسیاری هستند که پس از گذشتِ سالها از ایمانشان به عیسی مسیح، هنوز عطیهٔ روحانی خودشون را نمی شناسند

همینطور، حتما شما هم عزیزانِ ایماندار بسیاری را می‌‌شناسید که، با وجودِ اگاهی و شناختِ کافی از عطیه یا عطایی روحانی خودشون، از اونها استفاده نمی کنند.

(بیشتر…)