48

صلیب، نشان پیروزی ایمانداران به عیسی مسیح

۱ قرنتیان ۱: ۱۷ – ۳۱

۱۷ زیرا مسیح مرا نفرستاده تا مردم را تعمید دهم ، بلکه تا پیغام انجیل را اعلام کنم . حتی موعظه هایم نیـز چندان گیرا بنظر نمی رسد، زیرا کلمات زیبا و فلسفی بکار نمی برم ، مبادا از تأثیر نیرومندی که در پیام ساده صلیب مسیح وجود دارد، بکاهم .

(بیشتر…)