480

شناختِ محبتِ پدرِ آسمانی

دوستِ خوبِ من، ما اغلب به خاطرِ محدودیتِ توانأیی درکِ انسانیمان، شناختی ناقص یا مغرضانه از شخصیتِ واقعی خداوند داریم.

شناخت و درکِ ما از شخصیتِ واقعی خداوند، اغلب به هم ریخته، سر در گم و نا مشخص هستند.

(بیشتر…)