484

تاثیرِ کلامِ خدا بر قلب‌های ما

انجیلِ لوقا ۸: ۴ – ۱۵

دوستِ خوبِ من، خداوند و منجی ما عیسی مسیح، در انجیلِ لوقا ۸: ۴ – ۱۵ درسِ بسیار مهمی به ما یاد می‌‌ده.

عیسی مسیح در این تعلیمِ خود به ما یاد میده که؛ “نحوهٔ واکنشِ هر کس نسبت به کلامِ خدا، بستگی مستقیم با کیفیتِ قلبی داره که در وی هست!”

از شما دعوت می‌‌کنم تا این تعلیمِ عیسی مسیح را در انجیلِ لوقا ۸: ۴ – ۱۵ با هم مرور کنیم.

(بیشتر…)