489

تصویری از محبتِ خداوند برای ما

اشعیا ۴۹: ۱۵ خداوند چنین پاسخ می‌دهد: «آیا یک مادر جگر گوشه خود را فراموش می‌کند؟ یا بر پسر خود رحم نمی‌کند؟ حتی اگر مادری طفلش را فراموش کند، من شما را فراموش نخواهم کرد! آمین!

دوستِ خوبِ من، اگر شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمانِ قلبی دارید؛ حال خداوندِ یگانه، خداوندی که تمامی این هستی‌ و شما را آفریده، پدرِ آسمانی شماست!

(بیشتر…)