49

صلیب مسیح – محرک اصلی زندگی ماست

۱ قرنتیان ۲: ۱ – ۵

۱ برادران عزیز، حتی نخستین بار که به نزد شما آمدم ، وقتی پیام خدا را برای شما اعلام می کردم از کلمات مشکل ادبی و افکار فلسفی استفاده نکردم ، ۲ زیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره عیسی مسیح و مرگ او بر صلیب سخن بگویم .

(بیشتر…)