491

اهمیتِ خواستِ خداوند در زندگی ما

عزیزان، آیهٔ کلیدی این تعلیم در انجیلِ متی ۶: ۱۰ می‌‌باشد. ۱۰ «ملکوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست، بر زمین نیز اجرا شود. آمین! دوستِ خوبِ من، در بهشت، “فقط خواستِ خداوند در اولویتِ همه چیز هست!”

(بیشتر…)