493

اهمیتِ کاربردِ کلامِ خدا در زندگی ما

آیاتِ کلیدی این تعلیم؛ اشعیا ۵۵: ۱۰ – ۱۱ دوستِ خوبِ من، قول‌های خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، که در کتابِ مقدس با آنها آشنا میشیم، بیانگرِ وفاداری و محبتِ بی‌ مانندِ وی برای ما هستند.

قول‌های خداوند پدرِ آسمانی ما، لنگرِ مطمئن و کاملا قابلِ اطمینانی هستند که، ما می‌‌تونیم برای محافظتِ خودمان در توفان‌های زندگی، به اونها بچسبیم و ازشون هدایت‌های الهی دریافت کنیم.

(بیشتر…)